background image
SKANDERBORG
87 93 00 04
SILKEBORG
86 82 17 99
RANDERS
86 42 22 77
92
ALLE PRISER
ER EKSKL. MOMS
Salgs- og lejebetingelser
LEJEBETINGELSER
1. GENERELLE BETINGELSER
Såfremt der ikke er lavet en anden skriftligt aftale,
gælder nedenstående regler og den til enhver tid
gældende prisliste for ethvert lejemål, der aftales med
en af Citos afdelinger.
Hvam
70 70 73 15
Viborg
86 62 98 00
Randers
86 42 22 77
Silkeborg
86 82 17 99
Holstebro
97 42 61 00
Skanderborg
87 93 00 04
Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende
som lejer og Cito A/S som udlejer.
2. LEJEMÅLETS VARIGHED
Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag,
det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag,
det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller
samme dag lejer aflever det lejede på udlejers plads.
Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden,
uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der
regnes med fem dages arbejdsuge á 7½ time, med
mindre andet fremgår af prislisten.
Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og
helligdage, regnes disse for lejedage. I tilfælde af
toholdsdrift beregnes lejeprisen med faktor 1.6 og ved
treholdsskift med faktor 2.0, dog undtaget generatorer,
som beregnes på timetal.
Skurvogne, pavilloner og container beregnes altid som
kalenderdage. Al udlejning til private beregnes som
kalenderdage.
3. LEJERS FORPLIGTELSER
Lejer er forpligtet til, at håndtere det lejede materiel
efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstalt-
ninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det
formål, som det er beregnet til.
Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet
materiel i en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde
lejer har det fulde ansvar under såvel af - og pålæsning
som under transporten.
Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i
tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende
reklamationer har således ingen retsvirkning.
Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandrin-
ger på materiellet. Eventuelle reparationer i leje-
perioden må således alene udføres af udlejer eller en
af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvar-
lig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved
reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.
Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer
desuagtet har ladet foretage.
Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage
sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig
vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af
væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring
etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiel-
let overholder nødvendige services. Dette sker ved
kontakt med oplysning om servicebehov til nærmeste
Cito afdeling. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse
på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil
lejer blive gjort ansvarlig.
Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde
sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må
materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den
på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke.
Lejer må under ingen omstændigheder - uden udlejers
skriftlige samtykke - lade materiellet udføre af
Danmark.
Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved
lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som
ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/
eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst