background image
SKANDERBORG
87 93 00 04
SILKEBORG
86 82 17 99
RANDERS
86 42 22 77
94
ALLE PRISER
ER EKSKL. MOMS
mindre andet er aftalt ved afmeldingstidspunktet.
5d. FORSIKRING TEGNET AF LEJER
Det risikotillæg udlejer opkræver kan efter nærmere
aftale med udlejer reduceres eller bortfalde, såfremt
lejer kan dokumentere, at have tegnet forsikring på
indlejet materiel, tilsvarende Citos forsikring. Lejer
skal kunne dokumentere, at forsikringen er i kraft og
præmien er betalt. Lejer er under alle omstændigheder
forpligtet til, at have tegnet erhvervsansvarsforsikring
og arbejdsskadeforsikring.
6. SELVRISIKO
For alle dækningsberettigede skader (brand) på
skurvogne, pavilloner og containere bærer lejeren
en selv-risiko jf. nedenstående tabel, beregnet efter
værdien pr. genstand ved totalskade, eller af det
konstaterede tab. Selvrisikoen gælder alene ved
hændelige brandskader.
Ved skader på øvrigt materiel som følge af hærværk,
brand, tyveri m.v. betaler lejer en selvrisiko jf. neden-
stående tabel beregnet efter værdien pr. genstand ved
totalskade og tyveri, ellers bliver selvrisikoen beregnet
af værdien på det konstateret tab.
For alle kaskoskader samt skader forvoldt på færdsels-
lovens område (motoransvar) bærer lejer en selvrisiko
jf. nedenstående tabel, beregnet efter værdien pr.
genstand ved totalskade og tyveri, ellers bliver selv-
risikoen beregnet af værdien på det konstateret tab.
0
- 25.000
kr. 7.000,00
25.000 - 50.000
kr. 9.000,00
50.000 - 75.000
kr. 11.000,00
75.000 - 200.000 kr. 15.000,00
200.000 - 400.000 kr. 25.000,00
400.000 - 600.000 kr. 35.000,00
600.000 -
kr. 45.000,00
Ved produktansvarsskader betales ingen selvrisiko.
Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af
lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af
forpligtelser i henhold til disse betingelser.
LEJEBETINGELSER
7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Samtlige oplyste priser er ekskl. moms.
Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering,
demontering, afhentning, returnering og betjening
samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet,
forbrugsafgifter m.v.
Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brænd-
stof, olier og smøremidler samt rengøres m.v. for lejers
regning. Der faktureres et miljøbidrag på 3%
af bruttoprisen pr. enhed.
Lejer betaler altid forsikring. Forsikringen er inkluderet
i bruttolejen pr. enhed.
Benytter lejer den vagtordning udlejer har stillet til
rådighed, vil dette blive afregnet efter den til enhver tid
gældende prisliste.
Udlejer beregner en måneds depositum samt en
måneds leje forud ved udlejning af skurvogne, pavil-
loner og containere. Depositum faktureres sammen
med første lejefaktura.
Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, med
mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med
udlejer.
I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr.
påbegyndt måned med 2%.
Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør
mindst kr. 100,00 pr. fremsendt rykker. Endvidere op-
kræves et gebyr på mindst kr. 250,00, såfremt udlejer
overdrager sagen til advokat med anmodning om, at
tilgodehavende sendes til inkasso.
Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer
og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejeres side
berettiger ikke lejer, at undlade rettidig betaling af
fakturerede beløb.
8. TRANSPORT, LEVERING OG AFHENTNING
Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen