background image
Salgs
- og lejebetingelser
HOLSTEBRO
97 42 61 00
VIBORG
86 62 98 00
95
HVAM
70 70 73 15
ALLE PRISER ER
INKL. FORSIKRING
kan foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt
underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran,
køreplader eller lignende. Hvis dette ikke er muligt må
lejer påregne et tillæg til transportprisen. Transport-
udgiften sker for lejers regning og bliver beregnet efter
gældende takster - som udleveres på forlangende af
udlejer - eller tilbud.
Lejer bør være opmærksom på politiets krav om, at
lejer sørger for afspærring af offentligt gadeareal
senest 48 timer før opstilling af materiel.
Udlejer påtager sig intet ansvar for evt. ekstra
omkostninger som kan opstå som følge af parkerede
biler eller lignende på det afspærrede område. Hvis der
i den forbindelse afkræves en p-afgift, viderefaktureres
denne til lejer med et tillæg på 10% af den faktiske
opkrævede afgift.
Når materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager som
ikke skyldes udlejer, opstår ventetid inden aflæsning kan
finde sted, vil denne ventetid blive faktureret til lejer.
9. I ØVRIGT
I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel,
anden overtrædelse af nærværende ,,Generelle lejebe-
tingelser" fra lejers side samt manglende betaling, er
udlejer berettiget til ­ for lejers regning ­ at hjemtage
det lejede uden forudgående varsel.
Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på beting-
else af rettidig betaling.
Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.
9. LOVVALG OG VÆRNETING
Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget
er Retten i Viborg.
10. ÆNDRINGER
Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende
"Generelle lejebetingelser" uden varsel.

Lejebetingelser på www.cito-as.dk går forud for alle
trykte lejebetingelser. Nyeste opdatering af lejebeting-
elser, priser med mere vil altid være tilgængelige på
udlejers hjemmeside.
11. RYGEPOLITIK
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i udlejers lokaler.
Det er ikke tilladt at ryge i pavilloner, skurvogne,
containere, letvogne, toiletvogne, biler og førerkabiner
­ overtrædelse heraf vil medføre fakturering af ekstra
rengøring.
12. VAGTORDNING
Uanset hvor godt vi servicerer vores materiel, kan der
opstå driftsstop. Skulle der opstå problemer uden for
normal arbejdstid, henvises til Cito - se
www.cito-as.dk hvor kontaktinformationer vil fremgå.

Service, uden for normal åbningstid jf. åbningstider
på www.cito-as.dk, faktureres efter gældende takster
pr. timer (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/
til udlejers adresse) hertil kommer omkostninger til
servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg
efter udlejers til enhver tid gældende takster. Even-
tuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd
faktureres lejer. Der yders ikke rabat på ovennævnte
priser.
Ved udlejning af materiel uden for åbningstiden
opkræves et ekspeditions gebyr på kr. 2.500,00.

Stilladsforretningen af 11.4.1983 A/S - Cito
CVR nr. 72 00 45 15

Internet adresse: www.cito-as.dk
mail:cito@cito-as.dk

Hvam, oktober 2016
LEJEBETINGELSER