background image
Salgs
- og lejebetingelser
HOLSTEBRO
97 42 61 00
VIBORG
86 62 98 00
93
HVAM
70 70 73 15
ALLE PRISER ER
INKL. FORSIKRING
være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til
at afholde udgiften til udbedring heraf.
Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering,
demontering og betjening samt alle udgifter til brænd-
stof, smøring, elektricitet og lignende.
Eventuel manglende eller ødelagte dele, værktøj,
betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. er-
stattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter Citos
faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr
uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.
Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar
i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder
skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader
der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser,
urigtige oplysninger om underlagets bæreevne,
forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forhol-
dene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt,
hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader
som følge af forkert eller mangelfuld betjening af
materiellet.
Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab
opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder
driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde
af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af
materiellet er således udlejer uvedkommende.
Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af
force majeure.
4. UDLEJERS FORPLIGTELSER
Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved
lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig
stand.
Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspek-
tion af det lejede materiel.
Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor
rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.
5a. RISIKO OG ANSVAR ­ SKURVOGNE,
PAVILLONER OG CONTAINERE
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel
behørigt forsikret mod brandskader.
Ved leje af skurvogne, pavilloner og containere dækker
risikotillægget alene betaling for hændelige brand-
skader, jf. pkt. 6. Lejer er ansvarlig for alle øvrige ska-
der inklusive tyveri og hærværk, og hæfter fuldt for de
omkostninger, udlejer måtte få i forbindelse hermed.
Udlejer bærer risikoen for skader forvoldt af produktet
(produktansvar).
Lejer hæfter fuldt ud for skader på materiellet som
følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller mislig-
holdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.
5b. RISIKO OG ANSVAR ­ ØVRIGT MATERIEL
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel
behørigt forsikret for skader på det lejede materiel
(kaskoskader). På kørende materiel bærer udlejer
ligeledes risikoen for tings- og personskader forvoldt
på færdselslovens område (motoransvar) samt skader
forvoldt af produktet (produktansvarsskader).
Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet sva-
rende til nyværdi indtil fem år efter materiellets anskaf-
felse. Er materiellet over fem år bliver tabet beregnet
efter dagsværdi.
Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af
lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af
forpligtelser i henhold til disse betingelser.
5c. RISIKO OG ANSVAR ­ LEJERS FORPLIGTELSER
Tyveri og hærværk og anden kriminalitet på det lejede
skal meddeles udlejer og politi indenfor 24 timer efter
hændelsen. Lejer skal sørge for, at en politirapport
bliver sendt til udlejer.
Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles
udlejer indenfor 24 timer fra skaden er eller burde
have været opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en
skadesanmeldelse som indeholder oplysninger om
skadedato, skadested og årsag til skadens opståen.
Meddeles det ikke udlejer rettidigt, faktureres skader
og tyveri fuldt ud. Alle meddelelser vedrørende skader
på eller tyveri af det lejede skal rettes til afdelingen,
hvor lejer har lejet materiellet hos udlejer.
Efter afmelding af lejemateriel til udlejers afhentning
hæfter lejer for materiellet i indtil 72 timer, med